Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 24792/13.11.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος- Θέση Β_Social Forces