Αναγγελία πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης ERA-NET ICRAD

Στο πλαίσιο της δράσης  ERA-NET ICRAD COFUND Action, ανακοινώθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2020, κοινή πρόσκληση στον τομέα της υγείας των ζώων με τίτλο COFUNDED CALL FOR PROPOSALS “on International Coordination of Research on Infectious Animal Diseases (ICRAD)”

Οι χώρες που συμμετέχουν στην προκήρυξη είναι: Βέλγιο, Δανία, Εσθονία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Ρωσία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Τουρκία και Μεγάλη Βρετανία.

Επισημαίνουμε ότι όλοι οι εταίροι που συμμετέχουν στις προτάσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τους εθνικούς κανόνες των χρηματοδοτικών  φορέων στις χώρες τους. Στο κείμενο προκήρυξης  θα βρείτε  το αντίστοιχο παράρτημα που αφορά την ελληνική συμμετοχή.

Ο γενικός στόχος της πρόσκλησης του  ICRAD είναι η βελτίωση της διεπιστημονικής έρευνας στον τομέα της υγείας των ζώων και της διαβίωσή τους.

Οι θεματικοί τομείς της προκήρυξης όπως έχουν αποφασισθεί από κοινού από τα συμμετέχοντα κράτη είναι οι ακόλουθοι[1]:

Research Area 1: Improved understanding of epidemic and emerging infectious animal diseases

Research Area 2: Generic technology platforms for producing novel and/or improved vaccines

Research Area 3: High-throughput, rapid, accurate and easy to use in-field detection technologies

  • Για την χρηματοδότηση των προτάσεων σε εθνικό επίπεδο ισχύει ο εξής περιορισμός: α) για τις επιχειρήσεις, έως δύο (2) προτάσεις ανά Α.Φ.Μ και β) για τους Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων έως δύο (2) προτάσεις ανά Ινστιτούτο ή Εργαστήριο ή Τμήμα ή Σχολή.

Τα έργα που θα εγκριθούν θα είναι μέγιστης διάρκειας 24 μηνών (ή έως 30 μηνών σε περίπτωση συμβατότητας με την χρονική διάρκεια υλοποίησης του ΕΠΑνΕΚ).

  • Η καταληκτική  ημερομηνία για υποβολή των προτάσεων σε πρώτο στάδιο είναι η 31η Μαρτίου 2020, 14:00 (CET)
  • Η καταληκτική  ημερομηνία για υποβολή των προτάσεων σε δεύτερο στάδιο είναι η 5η  Αυγούστου 2020, 14:00 (CEST)

Τη χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων-μελών κοινοπραξιών των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν, θα παράσχει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) για την περίοδο 2014-2020. Η συμμετοχή της ΓΓΕΤ στην παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 750.000,00 €.

Το ποσό  του 750.000,00 €  της ελληνικής συμμετοχής θα κατανεμηθεί σους δικαιούχους  μέχρι το ανώτερο ποσό των 200.000,00€,  ανά πρόταση με Έλληνα εταίρο  και μέχρι 250.000,00€  ανά πρόταση με Έλληνα συντονιστή,  σύμφωνα με τους όρους  της εθνικής δράσης, όπως θα περιγράφονται στο σχετικό παράρτημα  των οδηγιών προς υποψήφιους της κοινής πρόσκλησης.

 

[1] πάντα σε συμφωνία  με την Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση.

 

Σχετικά Αρχεία