Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 280/13-02-2020 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 27149/09-12-2019 Πρόσκληση με ΑΔΑ: ΩΩ0Ι469Β7Ι-ΘΟΣ