Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 280/13-02-2020 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 25640/21-11-2019 Πρόσκληση με ΑΔΑ: ΨΒΗΜ469Β7Ι-3ΨΩ