ΕΛΙΔΕΚ: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατατάξης Προτάσεων για τις ΕΠ6. Κοινωνικές Επιστήμες, ΕΠ7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ και ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
των Επιστημονικών Περιοχών
ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6)
Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (ΕΠ.7)

Β΄ Φάση Αξιολόγησης
«2η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών
Ερευνητών/τριών»

Β’ Φάση- Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατατάξης Προτάσεων για τις ΕΠ6. Κοινωνικές Επιστήμες, ΕΠ7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες