ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2018 (Κ’ ΚΥΚΛΟΣ)

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ στην υπ’ αριθμ. 282/27-02-2020 έκτακτη συνεδρίαση αποφάσισε  την προκήρυξη νέου κύκλου Ερευνητικών Βραβείων (Κ’ κύκλος), με προϋπολογισμό ύψους 84.700€, για άρθρα που δημοσιεύθηκαν κατά το ημερολογιακό έτος 2018, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη διαδικασία που εγκρίθηκε στην υπ’ αριθμ. 13/18-02-2020 έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Επισυνάπτεται το έντυπο της αίτησης με συνημμένη την επικαιροποιημένη διαδικασία χορήγησης των βραβείων.                              

Οι αιτήσεις, με συνημμένα τα αντίγραφα των άρθρων, θα υποβάλλονται κατά τις ώρες 10:00 έως 14:00 στην κ. Χριστίνα Παπαϊωάννου, στο Γραφείο Ε200 (2ος όροφος, κτήριο Διοίκησης, τηλ. 2310.891-230), με καταληκτική προθεσμία υποβολής τους έως τις 10/04/2020.

Διευκρινίζεται ότι για κάθε άρθρο θα πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή αίτηση στην οποία θα επισυνάπτεται και το αντίγραφο του άρθρου.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ_2018