Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας

Τίτλος: Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας
Είδος: Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Άξονας: 01 – Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
Επενδυτική Προτεραιότητα: 1β – Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξης της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, πιλοτικών γραμμών, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής ειδικά σε βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής
Ειδικός Στόχος: 1β1 – Προαγωγή επενδύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς προτεραιότητας της έξυπνης εξειδίκευσης
Δράση: 1β2 – Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας Έρευνας και Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας
Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΣΒΑΑ:
Κωδικός: 189.1b
Έκδοση: 1
Προϋπολογισμός: 6.000.000
Ημερομηνία Έναρξης: 30/04/2020
Τελευταία Ενημέρωση: 09/03/2020
Ημερομηνία Λήξης: 31/07/2020
Κατάσταση: Ενεργή
Πληροφορίες της Πρόσκλησης:

Το κάθε έργο δύναται να υλοποιηθεί από έναν ή περισσότερους δικαιούχους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση