Πρόσκληση στη διαδικτυακή ημερίδα για την παρουσίαση της ευρωπαϊκής προκήρυξης “Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the European Green Deal”

To Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020, με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, διοργανώνει την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020, διαδικτυακή ημερίδα για την παρουσίαση της ευρωπαϊκής προκήρυξης “Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the European Green Deal”.
Σκοπός της ημερίδας είναι η έγκαιρη ενημέρωση και προετοιμασία του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας για την αξιοποίηση των ευκαιριών που θα προκύψουν μέσω των δράσεων της συγκεκριμένης προκήρυξης.

Η προκήρυξη European Green Deal στοχεύει – μέσω της έρευνας και της καινοτομίας – σε μία δίκαιη, βιώσιμη και κλιματικά ουδέτερη μετάβαση για όλους τους πολίτες. Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν θα ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Καθώς η μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία αφορά σε μεγάλο βαθμό την κοινωνία των πολιτών και την ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής τους, η προκήρυξη European Green Deal χρηματοδοτεί υποστηρικτικές δράσεις για τον πειραματισμό και την προαγωγή της κοινωνικής καινοτομίας.

Στο πλαίσιο της τρέχουσας πανδημίας COVID-19, η προκήρυξη European Green Deal αναμένεται να συνεισφέρει στην πράσινη και ψηφιακή ανάκαμψη, καθώς και να αυξήσει την κοινωνική ανθεκτικότητα εστιάζοντας σε τομείς όπως η γεωργία, η βιοποικιλότητα, οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας, οι καθαρές μεταφορές και ο εκσυγχρονισμός της βιομηχανίας με την υιοθέτηση  του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας.

Δομή της προκήρυξης

Η προκήρυξη περιλαμβάνει 10 θεματικές περιοχές:

1.    Increasing client ambition: cross sectoral challenges
2.    Clean, affordable and secure energy
3.    Industry for a clean and circular economy
4.    Energy and resource-efficient buildings
5.    Sustainable and smart mobility
6.    Farm to Fork
7.    Restoring biodiversity and ecosystem services
8.    Zero-pollution, toxic-free environment
9.    Strengthening our knowledge in support of the European Green Deal
10.  Empowering citizens for transition towards a climate neutral, sustainable Europe

Για να εγγραφείτε και να παρακολουθήσετε την εκδήλωση πατήστε εδώ.

Η ατζέντα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμη εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες:
Χριστιάνα Σιαμπέκου
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ | Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα 2020
Τηλ.: 210 3607690
Email: siambekou@praxinetwork.gr