προσκόμιση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στις αναθέσεις έργου σε Υπαλλήλους του Δημοσίου, εκτός του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Η Επιτροπή Ερευνών στην υπ’ αριθμ. 298/9-9-2020 έκτακτηση συνεδρίασή της αποφάσισε ότι κατά την υποβολή στον ΕΛΚΕ των εντύπων για έγκριση ανάθεσης έργου σε υπαλλήλους/εκπαιδευτικούς του Δημοσίου Τομέα (εκτός Πανεπιστημίου Μακεδονίας) πρέπει να επισυνάπτεται η άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από τον φορέα απασχόλησής τους ή, εφόσον αυτή δεν έχει εκδοθεί κατά τη χρονική στιγμή της ανάθεσης, να επισυνάπτεται προσωρινά και μέχρι την έκδοση της άδειας, αντίγραφο της αίτησής τους προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή το αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου, προκειμένου να γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι από τη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας.

Επισημαίνεται ότι η απόφαση ισχύει για  υπαλλήλους/εκπαιδευτικούς του Δημόσιου Τομέα, οι οποίοι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.») οφείλουν να λαμβάνουν άδεια από την υπηρεσία τους για την άσκηση ιδιωτικού έργου. Για τυχόν εξαιρέσεις θα πρέπει να προσκομίζεται η σχετική απόφαση ή νομοθεσία.