Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Επιλεγέντων και Επιλαχόντων του Επ. Πεδίου “Διεθνής Επιχειρηματικότητα” του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών της υπ’ αριθμ. 11005/25.06.2020 (ΑΔΑ: 6Π06469Β7Ι-ΛΨΒ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας” με κωδικό ΟΠΣ 5060723

Δημοσίευση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Επιλεγέντων και Επιλαχόντων του Επ. Πεδίου “Διεθνής Επιχειρηματικότητα” του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών της υπ’ αριθμ. 11005/25.06.2020 (ΑΔΑ: 6Π06469Β7Ι-ΛΨΒ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας” με κωδικό ΟΠΣ 5060723, κατόπιν των υπ’ αριθμ. 300/17.09.2020 & 302/29.09.2020 Συνεδριάσεων της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.