Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση 1 θέσης τακτικού μέλους και 1 θέσης αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αποκλειστικά για πρόσωπα εκτός του Πανεπιστημίου Μακεδονίας)

Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. 302/29-9-2020 απόφασης της έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (ΑΔΑ: ΩΤΥ6469Β7Ι-ΔΗ6) δημοσιεύεται συνημμένα η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης τακτικού και μιας (1) θέσης αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα εκτός του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έως τις 22/10/2020.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΕΗΔΕ για εξωτερικά μέλη

ΑΙΤΗΣΗ ΕΗΔΕ