Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 314/30-12-2020 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 20148/12-11-2020 Πρόσκληση με ΑΔΑ: ΨΝΩ7469Β7Ι-7Σ2

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 314/30-12-2020 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 20148/12-11-2020 Πρόσκληση με ΑΔΑ: ΨΝΩ7469Β7Ι-7Σ2