3η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών – Έκδοση επιστολής πρόθεσης συνεργασίας του Φορέα Υλοποίησης με τον/την ΜΕ-ΕΥ

Βασικός όρος της Προκήρυξης (https://www.elidek.gr/2021/01/12/1i-tropopoiisi-tis-3is-prokiryxis-ereynitikon-ergon-el-id-e-k-gia-tin-enischysi-metadidaktorikon-ereyniton-trion/) είναι η επισύναψη επιστολής πρόθεσης συνεργασίας του Φορέα Υλοποίησης με τον/την ΜΕ-ΕΥ στο πλαίσιο του προτεινόμενου ερευνητικού έργου. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστείλουν στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων, Βαρβάρα Βάμβουρα, barbo@uom.edu.gr), έως το αργότερο την Παρασκευή 05/02/2021:

Αίτημα α) ορισμού επιστημονικά υπευθύνου υπό την αίρεση της έγκρισης της πρότασης και β) έκδοσης επιστολής πρόθεσης συνεργασίας από τον ΕΛΚΕ ως Φορέα Υποδοχής της πρότασης με τίτλο «…» (στα ελληνικά και στα αγγλικά) και ακρωνύμιο «…», στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών,

με τα κάτωθι επισυναπτόμενα:

α) Βεβαίωση εγγραφής σε Ακαδημαϊκό Τμήμα του Ιδρύματος για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό του Ιδρύματος ή

β) Ηλεκτρονική Υπεύθυνη δήλωση μέσω του υπερσύνδεσμου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses, ότι σε περίπτωση έγκρισης της ερευνητικής πρότασης και μέχρι την Αποδοχή Διαχείρισης αυτής από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, θα κατατεθεί βεβαίωση για την εγγραφή σε Ακαδημαϊκό Τμήμα του Ιδρύματος σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και τα αναφερόμενα στην 3η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών,

γ) Ειδικά για τους ενδιαφερόμενους που έχουν υποστηρίξει επιτυχώς αλλά δεν έχουν ακόμα αναγορευτεί σε διδάκτορες, βεβαίωση Ακαδημαϊκού Τμήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην 3η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών,

έτσι ώστε να εξεταστεί εγκαίρως από το αρμόδιο συλλογικό όργανο.