Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 24663/23.12.2020 (ΑΔΑ: 6Ψ3Α469Β7Ι-0ΧΑ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Αναπτυξιακό έργο Πρυτανικών Αρχών Πανεπιστημίου Μακεδονίας»

Δημοσίευση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 24663/23.12.2020 (ΑΔΑ: 6Ψ3Α469Β7Ι-0ΧΑ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Αναπτυξιακό έργο Πρυτανικών Αρχών Πανεπιστημίου Μακεδονίας»”, για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, Υπευθύνου του Γραφείου Περιβαλλοντικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας”.