Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 24665/23.12.2020 (ΑΔΑ: ΩΛΡΟ469Β7Ι-2Ξ6) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «HapticSOUND»

Δημοσίευση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 24665/23.12.2020(ΑΔΑ: ΩΛΡΟ469Β7Ι-2Ξ6) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Σύστημα ανάλυσης, τεκμηρίωσης και επίδειξης παραδοσιακών μουσικών οργάνων του Μουσείου Κρητικής Εθνολογίας (HapticSOUND)» και κωδικό ΟΠΣ: 5066859, για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.