Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 1519/21.01.2021 (ΑΔΑ: 6ΠΠ0469Β7Ι-3Χ2) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «STIMEY»

Δημοσίευση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 1519/21.01.2021 (ΑΔΑ: 6ΠΠ0469Β7Ι-3Χ2) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Science Technology Innovation Mathematics Engineering for the Young (STIMEY), GA-NUMBER: 709515, για την απασχόληση τριών(3) εξωτερικών συνεργατών.