Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 1524/21.01.2021 (ΑΔΑ: Ψ8ΘΦ469Β7Ι-ΞΨ7) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «EXA2PRO»

Δημοσίευση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 1524/21.01.2021 (ΑΔΑ: Ψ8ΘΦ469Β7Ι-ΞΨ7) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Enhancing Programmability and boosting Performance Portability for Exascale Computing Systems » (EXA2PRO), GA-NUMBER: 801015, για την απασχόληση ενός(1) εξωτερικού συνεργάτη.