Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων “Δημιουργία, ανάδειξη και αξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος”, κωδ. 118, ΕΣΠΑ 3589

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στο πρόγραμμα στο Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων (barbo@uom.edu.gr)  έως 3/3, στις 13.00, με τα κάτωθι στοιχεία:

Τίτλος πρότασης:

Ρόλος ΕΛΚΕ: 

Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Βαθμός ωριμότητας πρότασης.

 

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ και ΛΟΙΠΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΘ’ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ  για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 

Αντικείμενο της Δράσης είναι η ανάπτυξη, οργάνωση, τεκμηρίωση, διαχείριση και προβολή ψηφιακού περιεχομένου που αφορά σε πολιτιστικά αγαθά όπως, ακίνητα και κινητά μνημεία, συλλογές, τεκμήρια, αρχεία και χώρους πολιτισμού, που χρονολογούνται από το έτος 1830 και μετά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ Α 153/28-06-2002), καθώς και η ανάπτυξη και διάθεση σχετικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο κοινό. Το μνημειακό πολιτιστικό απόθεμα της Χώρας παραμένει ψηφιοποιημένο σε περιορισμένο βαθμό.

Ταυτόχρονα, η ψηφιοποίηση των μνημειακών συλλογών και μνημείων λαμβάνει κεντρική πολιτιστική σημασία: αφ’ ενός η επίσκεψη μουσείων και μνημειακών χώρων έχει επεκταθεί – κι εν μέρει μετατοπιστεί – στον κυβερνοχώρο, αφ’ ετέρου η ψηφιοποίηση συλλογών ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας έχει δημιουργήσει νέες δυνατότητες αξιοποίησης και προβολής των σχετικών τεκμηρίων. Η δράση αποσκοπεί στην ένταξη ενός σημαντικού όγκου του πολιτιστικού αποθέματος της Χώρας στη νέα αυτή πραγματικότητα. Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι που θα υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) να δραστηριοποιούνται στον τομέα του Πολιτισμού και να έχουν, πριν από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης, στον καταστατικό σκοπό ή στις ιδρυτικές τους πράξεις αρμοδιότητες που αφορούν στον Πολιτισμό, είτε

(β) να έχουν στην κυριότητά τους συλλογές νεότερου ή σύγχρονου πολιτισμού. Ως συλλογές νεότερου ή σύγχρονου πολιτισμού ορίζονται αυτές των οποίων τα τεκμήρια χρονολογούνται από το έτος 1830 και μετά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ A 153/28-06-2002).

Πληροφορίες: Σοφία Βισίλια, 2131503643, e-mail: svisilia@mou.gr


Συνημμένα Αρχεία

19/2/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
21/1/2021 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
21/1/2021 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης