Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 2792/04.02.2021 (ΑΔΑ: ΨΞΟΛ469Β7Ι-2Χ9) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «NanoRoll»

Δημοσίευση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 2792/04.02.2021 (ΑΔΑ: ΨΞΟΛ469Β7Ι-2Χ9) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Μεγάλης έκτασης νανοδομημένες λειτουργικές επιφάνειες κατασκευασμένες με συνδυασμό λιθογραφίας λέιζερ και με την συνεχή νανοεκτυπωτική λιθογραφική μέθοδο», Ακρωνύμιο: NanoRoll, Κωδικός ΟΠΣ: 5048498 για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.