Δημοσίευση πρόσκλησης για χορήγηση ετήσιας υποτροφίας σε ερευνητή “σε κίνδυνο”

Δημοσιεύθηκε πρόσκληση του Α.Π.Θ. για τη χορήγηση μίας ετήσιας ερευνητικής υποτροφίας (με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 14.400€) για επιστήμονες υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων που βρίσκονται σε *κίνδυνο* Η αναλυτική πρόσκληση είναι διαθέσιμη εδώ: 

https://www.rc.auth.gr/JobPosition/Details/Item/53907?ReturnToPage=1&PageSize=10
αλλά και στο Euraxess
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/608871
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 26 Μαρτίου 2021.


Η πρόσκληση απευθύνεται σε μη-Έλληνες πολίτες που πληρούν ένα από τα παρακάτω:
1. Έχουν αναγνωρισμένο καθεστώς πρόσφυγα
2. Έχουν αναγνωρισμένο καθεστώς επικουρικής προστασίας στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
3. Μπορούν να προσκομίσουν επίσημη αίτηση για την αναγνώριση καθεστώτος πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναγνωρίζονται ως «ερευνητές σε κίνδυνο» από το δίκτυο Scholars at Risk (SAR-status),
4. Διαμένουν στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν ήδη αναγνωριστεί ως «ερευνητές σε κίνδυνο» από το δίκτυο Scholars at Risk
5. Διαμένουν σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν ήδη αναγνωριστεί ως «ερευνητές σε κίνδυνο» από το δίκτυο Scholars at Risk
6. Αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο στη χώρα προέλευσής τους, εξαιτίας του περιεχόμενου του επιστημονικού τους έργου ή των ιδεών που εκφράζουν δημόσια και έχουν ήδη αναγνωριστεί ή βρίσκονται στη διαδικασία αναγνώρισης ως «ερευνητές σε κίνδυνο» από το δίκτυο Scholars at Risk