Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 3926/17.02.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «DeepInvest»

Δημοσίευση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 3926/17.02.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Πρόβλεψη-βελτιστοποίηση-διαχείριση επενδύσεων με προηγμένες τεχνικές μάθησης”, Ακρωνύμιο: DeepInvest, Κωδικός ΟΠΣ: 5063803, για την απασχόληση δύο (2) εξωτερικών συνεργατών.