Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 7841/24.03.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «SMARTCLIDE»”

Δημοσίευση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 7841/24.03.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Smart Cloud Integrated Development Environment supporting the full-stack implementation, composition and deployment of data-centered services and applications in the cloud (SMARTCLIDE)», για την απασχόληση τριών (3) εξωτερικών συνεργατών.