Ανακοίνωση για προσκλήσεις που αφορούν απευθείας αναθέσεις εκτιμώμενης αξίας άνω των 2.500€

Σας ενημερώνουμε ότι από την 1η Ιουνίου 2021 βάσει του αρ. 53 του Ν. 4782/2021,  για προμήθειες αγαθών και παροχής υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία άνω του ορίου των 2.500 ευρώ υπάρχει η υποχρέωση να πραγματοποιείται ανάρτηση της πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Στο εξής οι προσκλήσεις που αφορούν αυτά τα ποσά θα αποστέλλονται πρώτα στο Τμήμα Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και Διαχείρισης Συμβάσεων προκειμένου να γίνονται οι καταχωρήσεις.

Η πρόσκληση θα αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Προσοχή, από 1η Ιουνίου δεν θα προχωρήσετε σε αποστολή αιτημάτων πριν να πραγματοποιηθούν οι σχετικές αναρτήσεις.