Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 10695/23.04.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «SMARTCLIDE»

Δημοσίευση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 10695/23.04.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Smart Cloud Integrated Development Environment supporting the full-stack implementation, composition and deployment of data-centered services and applications in the cloud (SMARTCLIDE)», για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.