Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 11165/28.04.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «SOCIALFORCES»

Δημοσίευση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 11165/28.04.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «ReinFORCE SOCIAL Entrepreneurial Spirit through setting up Innovative Support Structures in the cross-border Territory» (SOCIAL FORCES), για την απασχόληση τεσσάρων (4) εξωτερικών συνεργατών.