Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 10959/26.04.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «CULTUREID»

Δημοσίευση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 10959/26.04.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Το Διαδίκτυο του Πολιτισμού: Ενσωματώνοντας Τεχνολογία RFID στο Μουσείο: CULTUREID» , για την απασχόληση δύο (2) εξωτερικών συνεργατών.