Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 335/09-06-2021 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 8070/29-03-2021 Πρόσκληση με ΑΔΑ: 6ΕΩΦ469Β7Ι-ΘΧΞ