Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 335/09-06-2021 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 6595/11-03-2021 Πρόσκληση με ΑΔΑ: 6ΣΔΒ469Β7Ι-ΝΚΗ