Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος”, με θέμα: “Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός (1) υπαλλήλου, Τεχνικού Συμβούλου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ”, και κωδικό ΟΠΣ 5022192

Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση  ενός (1) υπαλλήλου, Τεχνικού Συμβούλου, με αντικείμενο εργασίας τις ενέργειες υποστήριξης σχεδιασμού, εφαρμογής, παρακολούθησης και κλεισίματος των έργων ΕΣΠΑ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, μέσω της παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου (1) «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ – Αυτεπιστασία» της Πράξης «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» με κωδικό ΟΠΣ 5022192.

 

Για την υποβολή αίτησης: εδώ