Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 12897/25.05.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Το Διαδίκτυο του Πολιτισμού: Ενσωματώνοντας Τεχνολογία RFID στο Μουσείο: CULTUREID»

Δημοσίευση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 12897/25.05.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Το Διαδίκτυο του Πολιτισμού: Ενσωματώνοντας Τεχνολογία RFID στο Μουσείο: CULTUREID» Κωδικός Έργου: Τ2ΕΔΚ-02000-ΟΠΣ 5072497, ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β ΚΥΚΛΟΣ- ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 , για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.