Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 340/21-07-2021 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 14125/10-6-2021 Πρόσκληση με ΑΔΑ: 60Χ8469Β7Ι-ΦΧ8