Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 340/21-07-2021 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 10698/23.04.2021 Πρόσκληση με ΑΔΑ: ΩΙΓΡ469Β7Ι-ΝΓ1