Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 342/31-08-2021 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 12049/13-5-2021 Πρόσκληση με ΑΔΑ: Ω5ΝΚ469Β7Ι-9ΕΠ