Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 343/06-09-2021 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 14127/10.06.2021 Πρόσκληση με ΑΔΑ: ΩΓ2Φ469Β7Ι-Τ7Υ