Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 345/16-09-2021 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 15599/30-06-2021 Πρόσκληση με ΑΔΑ: ΨΓΕΑ469Β7Ι-ΖΟΝ