Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 345/16-09-2021 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 14417/15-06-2021 Πρόσκληση με ΑΔΑ: ΩΥΜΖ469Β7Ι