Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 16538/08.07.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ 5129390

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 16538/08.07.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021- 2022 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ 5129390.