Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 348/07-10-2021 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 18758/24-08-2021 Πρόσκληση με ΑΔΑ: 9ΡΠΡ469Β7Ι-6ΜΝ