Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 348/07-10-2021 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 19307/30-08-2021 Πρόσκληση με ΑΔΑ: 6ΕΡΥ469Β7I-ΟΚΝ