Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 349/15-10-2021 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 15950/02-07-2021 Πρόσκληση με ΑΔΑ: 9ΕΨΒ469Β7Ι-ΤΝ5