Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Εργασίας (ΙΔΟΧ) σε (Δ)ΠΜΣ

Στην υπ’ αριθμ. 348/7.10.2021 συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών εγκρίθηκε η διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στα (Δ)ΠΜΣ ως εξής:

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΟΧ) ΣΤΑ (Δ)ΠΜΣ

Δημιουργία ενός έργου είτε για κάθε (Δ)ΠΜΣ ξεχωριστά με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Διευθυντή του (Δ)ΠΜΣ, ή ενός έργου για όλα τα ΠΜΣ κάθε Τμήματος με Επιστημονικά Υπεύθυνο που θα ορίσει η Συνέλευση του Τμήματος.

Η Συνέλευση  του Τμήματος ή ΕΔΕ στην απόφαση για  τη δημιουργία του έργου  θα πρέπει να γνωρίζει και να αποφασίσει πως για να είναι εφικτή η ανάλογη δημιουργία νέου έργου για την υποστήριξη συμβάσεων τύπου ΙΔΟΧ θα πρέπει να υπάρχει πάντοτε το ταμειακό υπόλοιπο του κόστους της σύμβασης ή των συμβάσεων με τροφοδότηση από το αντίστοιχο (Δ)ΠΜΣ, ώστε να μπορεί να εκδοθεί η βεβαίωση πίστωση από τον ΕΛΚΕ προς το Εθνικό τυπογραφείο για το ταμειακό υπόλοιπο.

Το νέο έργο θα έχει  την εξής μια κατηγορία δαπάνης: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (60-01).

Έγκριση από τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του νέου έργου του (Δ)ΠΜΣ για τους ΙΔΟΧ με τίτλο «ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ (Δ)ΠΜΣ ……» και μεταφορά του ταμειακού ποσού στο νέο έργο (σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ή της ΕΔΕ.)

Έγκριση από την Συνέλευση του Τμήματος  ή ΕΔΕ του (Δ)ΠΜΣ της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΛΚΕ για τους ΙΔΟΧ). Τα υπόλοιπα διαδικαστικά είναι τα ίδια με όλες τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ορισμός τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης (σύμφωνα με τον Ν.4485/2017 άρθρο 64, δ. οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία εισηγείται στην Επιτροπή Ερευνών. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη, προερχόμενα από το προσωπικό

του Πανεπιστημίου, όπως Δ.Ε.Π.,Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και διοικητικό προσωπικό και συγκροτείται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών. Το ένα τακτικό μέλος είναι υποχρεωτικά ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου. Η Επιτροπή παραμένει ίδια καθ’ όλη τη διάρκεια κάθε έργου. Δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο)

Για την ανανέωση της σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ απαιτείται πάλι η δημοσίευση σε ΦΕΚ, συνεπώς θα πρέπει να υπάρχει επαρκής χρόνος για τις διοικητικές αποφάσεις και ενέργειες που απαιτούνται  (έγκριση από ΣΤ ή ΕΔΕ του (Δ)ΠΜΣ, έγκριση από Επιτροπή Ερευνών, μεταφορά του ποσού στο νέο έργο, διαβίβαση εγγράφων στο Εθνικό Τυπογραφείο).

Διάφορα διαδικαστικά για τους ΙΔΟΧ