Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 353/22-11-2021 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 21278/23-09-2021 Πρόσκληση με ΑΔΑ: ΨΜΣ2469Β7Ι-73Γ του ΠΜΣ στις Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση