Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Παραστατικών Οικονομικού έτους 2021

Σας ενημερώνουμε ότι όλα τα παραστατικά (Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών) αμοιβών και προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών με ημερομηνία έκδοσης εντός του οικονομικού έτους 2021, θα μπορούν να υποβληθούν στο γραφείο Εκκαθαρίσεων έως τις 14/1/2022.

Τιμολόγια που έχουν εκδοθεί στα φορολογικά στοιχεία του ΕΛΚΕ το οικονομικό έτος  2021 δεν δύναται να κατατεθούν το 2022 μετά τις 14/1/2022 και να εκδοθούν τα αντίστοιχα εντάλματα.