Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 18731/24.08.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Σύστημα ανάλυσης, τεκμηρίωσης και επίδειξης παραδοσιακών μουσικών οργάνων του Μουσείου Κρητικής Εθνολογίας (HapticSOUND)» με κωδικό ΟΠΣ 5066859

Δημοσίευση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 18731/24.08.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου«Σύστημα ανάλυσης, τεκμηρίωσης και επίδειξης παραδοσιακών μουσικών οργάνων του Μουσείου Κρητικής Εθνολογίας (HapticSOUND)» με κωδικό ΟΠΣ 5066859, για την απασχόληση ενός (1) υπαλλήλου, Τεχνικού Συμβούλου.