Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση από το Ελλάδα 2.0 στη Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (ID 16971) με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149205

Ως Φορέας Υλοποίησης της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (ID 16971) που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε η Απόφαση Α.Π. ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ: 5661/16.12.2021 (ΑΔΑ: ΨΓΕΥ46ΜΤΛΡ-ΕΧΚ) του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας με θέμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση από το Ελλάδα 2.0 στη Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (ID 16971) με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149205.

 

Η Δράση απευθύνεται στους δυνητικούς δικαιούχους 36 έργων της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (ΕΔΚ), Β΄ κύκλος, Παρέμβαση II «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς», ΕΣΠΑ 2014-2020, του Παραρτήματος Α της ανωτέρω απόφασης, που δεν χρηματοδοτήθηκαν λόγω εξάντλησης των πόρων, οι οποίες αξιολογήθηκαν με πολύ υψηλή βαθμολογία και θεωρούνται άριστες προτάσεις στους τομείς της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020 (RIS3).

 

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός (Total budget) της Δράσης είναι 27.826.432,17€ και η Δημόσια Δαπάνη – Προϋπολογισμός Ταμείου Ανάκαμψης (RRF budget) είναι 24.718.649,21€

 

Συγκεκριμένα, η πρόσκληση αφορά 36 προτάσεις με κωδικό: Τ2ΕΔΚ-00034, Τ2ΕΔΚ-00165, Τ2ΕΔΚ-00275, Τ2ΕΔΚ-00355, Τ2ΕΔΚ-00666, Τ2ΕΔΚ-00763, Τ2ΕΔΚ-01161, Τ2ΕΔΚ-01378, Τ2ΕΔΚ-01483, Τ2ΕΔΚ-01745, Τ2ΕΔΚ-01928, Τ2ΕΔΚ-02020, Τ2ΕΔΚ-02097, Τ2ΕΔΚ-02206, Τ2ΕΔΚ-02292, Τ2ΕΔΚ-02349, Τ2ΕΔΚ-02405, Τ2ΕΔΚ-02429, Τ2ΕΔΚ-02477, Τ2ΕΔΚ-02521, Τ2ΕΔΚ-02713, Τ2ΕΔΚ-02796, Τ2ΕΔΚ-02800, Τ2ΕΔΚ-03121, Τ2ΕΔΚ-03209, Τ2ΕΔΚ-03230, Τ2ΕΔΚ-03263, Τ2ΕΔΚ-03628, Τ2ΕΔΚ-03632, Τ2ΕΔΚ-03839, Τ2ΕΔΚ-04241, Τ2ΕΔΚ-04384, Τ2ΕΔΚ-04586, Τ2ΕΔΚ-04642, Τ2ΕΔΚ-04840, Τ2ΕΔΚ-05068.

 

Οι 36 προτάσεις έχουν ήδη αξιολογηθεί ως προς το επιστημονικό αντικείμενο από Επιτροπή Αξιολόγησης που αποτελείται από μέλη που προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4310/2014). Η αξιολόγηση έγινε σύμφωνα με τα κριτήρια της Δράσης Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (Β΄ κύκλος, ΕΣΠΑ 2014-2020), ήτοι: Α. Επιστημονική και τεχνική αρτιότητα του προτεινόμενου έργου (Excellence), Β. Εμπειρία και αξιοπιστία του (ων) δικαιούχου (ων) και ποιότητα και ικανότητα του τρόπου υλοποίησης του έργου (Implementation) και Γ. Αποτελέσματα και Επιπτώσεις του προτεινόμενου σχεδίου (Impact).

 

Επομένως η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ θα προχωρήσει ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΣΕ ΈΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ για την έγκριση της Αίτησης Χρηματοδότησης που θα υποβάλουν τα 36 έργα στην παρούσα δράση.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Οι δυνητικοί δικαιούχοι των 36 προτάσεων ερευνητικών έργων θα πρέπει το αργότερο έως την ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022, να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης και φάκελο δικαιολογητικών ως εξής:

1. Την Αίτηση Χρηματοδότησης (σύμφωνα με το Παράρτημα Β1) ΚΑΙ

2. Τον Φάκελο Δικαιολογητικών για την έγκριση της πρότασης (σύμφωνα με το Παράρτημα Β2).

 

Πηγή: http://www.eyde-etak.gr/central.aspx?sId=106I495I1274I646I439523&olID=777&neID=841&neTa=20271_2&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load