Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 27117/22.11.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Empowering Businesses Seeking Growth – SeeG» και κωδικό MIS 5070714

Δημοσίευση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 27117/22.11.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Empowering Businesses Seeking Growth – SeeG» και κωδικό MIS 5070714, για την απασχόληση δύο (2) εξωτερικών συνεργατών.