Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 356/22.12.2021 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 26096/11-11-2021 Πρόσκληση με ΑΔΑ: ΩΔ91469Β7Ι-7ΘΣ» του έργου: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ