Υπ’ αριθμ. 03/21 ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση των παραδοτέων 4.2.2 (Εκπαιδεύσεις ενίσχυσης δεξιοτήτων) & 4.2.5 (Σχέδιο υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό) στο πλαίσιο του έργου CapTour

Διακήρυξη του υπ’ αριθμ. 03/21 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση των παραδοτέων (deliverables) 4.2.2_SKILLS ENHANCEMENT TRAININGS (Εκπαιδεύσεις ενίσχυσης δεξιοτήτων) & 4.2.5_TOURISM SUPPORT SCHEME (Σχέδιο υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό), στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 4, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία ενός δυναμικού περιβάλλοντος υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στον κλάδο του τουρισμού, στο πλαίσιο του έργου “An initiative on Capitalising Tourism’s prospects of the region, Acronym: CapTour, Cooperation Programme INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020, PRIORITY AXIS 1, Subsidy Contract No.B6.3a.29”, ΣΑΕΠ: 208/6,  ενάριθμος: 2021ΕΠ2860016, Ο.Π.Σ. (MIS) 5070751.

diak_03-21_final_signed