Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 29484/14.12.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Smart Cloud Integrated Development Environment supporting the full-stack implementation, composition and deployment of data-centered services and applications in the cloud (SMARTCLIDE)”, GA-NUMBER: 871177

Δημοσίευση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 29484/14.12.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Smart Cloud Integrated Development Environment supporting the full-stack implementation, composition and deployment of data-centered services and applications in the cloud (SMARTCLIDE)”, GA-NUMBER: 871177, για την απασχόληση δύο (2) εξωτερικών συνεργατών.