Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 359/20.01.2022 του Ε.Λ.Κ.Ε. για την αρ. πρωτ. 28400/02-12-2021 Πρόσκληση με ΑΔΑ: 6ΖΡΣ469Β7Ι-Χ69